Historie

 

       V nejstarších dobách mohli konat hony na zvěř jen šlechtici. Po zrušení roboty v r. 1848 už musela šlechta pronajímat honitbu od honebního výboru na obci. V naší obci si pronajali honitbu Troyerové i hraběnky Fürstenbergovy u olomouckého arcibiskupství. Po r. 1918 pronajímal honitbu Stanislav Matlocha, rolník z Dobrčic, po něm to byl mlynář František Valášek ze Štulbachu a pak František Janák. Kolem těchto pronajímatelů se utvořila skupina přátel myslivosti, se kterými se společně prováděla honitba.

     Po válce si ponechalo honitbu honební společenstvo ve vlastní režii a za hospodáře zvolilo Františka Ludvu, u kterého byla vždy myslivost na prvním místě. Za jeho působení nikdy nedošlo k tomu, aby se zvěře lovilo více než bylo zdrávo, nebylo také lehké se na takový hon dostat. V této době byla moštěnská honitba vyhlášena jako jedna z nejlepších v okolí.

    Po roce 1948 muselo mnoho zdejších myslivců odevzdat zbraň jako politicky nespolehlivých. Honební společenstvo určilo nového hospodáře místního učitele hudby Františka Vilímka. Ten byl však ve funkci krátce a v roce 1952 honební společenstvo dle platného zákona zaniklo a vzniklo Myslivecké sdružení. Novým hospodářem se stává na dlouhá léta Bedřich Jančík a do sdružení přichází nový příliv členů. V  začátku tohoto období se ve sdružení loví okolo 600 koroptví, stejný počet zajíců a 100 kohoutů ročně. Poslední lov koroptví byl v roce 1958, po tomto roce byl lov koroptví pro jejich značný úbytek zrušen. Ale naopak se začínají zvyšovat stavy bažantů, v jednom roce se dokonce ulovilo 1125 kohoutů. Zlom však nastává po roce 1975, kdy dochází ke sdružování družstev a tím vznikají ještě větší plochy s jednou plodinou. V těchto letech dochází ke značnému úbytku drobné zvěře, který trvá až do dnešní doby.      

 

Zdroj:p.Marie Špalková - Horní Moštěnice kapitoly z dějin obce, p. Miroslav Diatka – Obecní zpravodaj č.2. 2002